Ajiu

❗所有搬运禁止二次搬运/上传/商用❗
为爱发电,莫得催我(目移)
欢迎提问箱提问!(眨巴眼)

是y妈给我画的头像耶!!!

超级可爱的好吗呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜

亲妈准了亲妈准了我和ekon在一起了!(雾)

yoichi你怎么这么sweet你怎么这么sweet呜呜呜我火速换上!!!